Vedvarende energi skal nedbringe CO2-udledningen i landbruget

Vennerslund Energi- og Naturpark har indgået et forskningssamarbejde med DTU Link. Samarbejdet skal kortlægge, hvordan energien fra vindmøller og solceller kan bruges til at omlægge landbruget på Vennerslund fra et konventionelt landbrug med maskiner, der kører på diesel, til et eldrevet landbrug. Målet er at skabe ny viden, der kan nedbringe CO2-udledningen i landbrugssektoren.

På landsplan er landbrugssektoren en væsentlig bidragyder til udledning af drivhusgasser. Derfor glæder det projektejeren på Vennerslund Energi- og Naturpark, Kim Brockenhuus-Schack, at hans energiprojekt kan blive første skridt til en omlægning af energisystemet i landbruget.

”Vores energipark kommer til at producere en så stor mængde af strøm, at det er helt naturligt at se på, hvordan vi kan bruge en del af strømmen ud over til elnettet til forbrugerne. Med dette forskningsprojekt får vi anvendt den grønne energi helt lokalt, samtidig med at Guldborgsund bliver en foregangscase for den grønne omstilling i landbruget,” forklarer Kim Brockenhuus-Schack.

Forskningssamarbejdet med DTU er kommet i stand via DTU Link, der er et tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. Gennem projektet betales op til 300 timer sammen med DTU’s forskere, der anvendes til udviklingen af projektet.

Banebrydende projekt

På Vennerslund, der er et 2.200 hektar stort landbrug med 10 forskellige afgrøder, anvendes omkring 100 liter diesel pr. dyrket hektar om året. Dertil kommer et større energiforbrug til tørring og transportering af korn. Reduktionen af CO2-udledningen ved en omlægning til et elektrisk landbrug vil derfor være betydelig.

Med kortlægningen af den kommende energiproduktion og forbruget på Vennerslund vil landbruget på Nordfalster blive banebrydende for omstillingen af hele landbrugssektoren til en elektrisk drift. Det kan have et vidtrækkende potentiale for hele sektoren, bekræfter lektor på Institut for Vindenergi, Niels-Erik Clausen.

”I mange år har der været et stort fokus på omstilling af vores produktion af elektricitet til vedvarende energi, omstillingen i privatforbrug og i mindre grad i transportsektoren. Derimod har CO2-udledningen fra maskiner i landbrugsproduktion ikke tidligere været belyst. Jeg forventer derfor, at den viden, vi skaber i samarbejde med Vennerslund, efterfølgende vil kunne bruges i andre landbrug og hos maskinproducenter til udvikling af nye maskiner og forbrugsmåder i landbruget,” siger Niels-Erik Clausen.

På Vennerslund glæder man sig over, at man med forskningsprojektet kan skabe ny viden lokalt.

”Med dette projekt er jeg sikker på, at hele sektoren for energi og ren teknologi vil vende øjnene mod Guldborgsund. Den nye vidensproduktion vil også blive en del af den historie, som vi ønsker at skrive med energi- og naturparken, når vi åbner den for borgere, turister og uddannelsesinstitutioner,” afslutter Kim Brockenhuus-Schack. 

Energi- og naturpark får ny inspiration fra DTU-studerende

Pressemeddelelse, den 1. februar 2019

Det lokale projekt for bæredygtighed på Nordfalster, Vennerslund Energi- og Naturpark, har startet et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I den første del af samarbejdet har otte kandidatstuderende brugt planlægningen af energi- og naturparken som case i deres studieopgaver.

De studerende har fået til opgave at virke som rådgivere for udviklingen af energi- og naturparken. Blandt mange cases valgte otte studerende Vennerslund, fordi projektet endnu er i idéfasen, så det var muligt at komme med input til planlægningen. 

Det fortæller Bodil Holdt Rasmussen, der studerer til civilingeniør i vindenergi på DTU.

”Vennerslund Energi- og Naturpark var den eneste case i bunken, der endnu ikke var realiseret. Det giver vores gruppe frie tøjler til at arbejde med forskellige opstillinger af vindmøllerne, som projektejeren måske har overset,” siger Bodil.

”I vores opgave arbejder vi med tre mulige placeringer og diskuterer, hvad der er bedst i forhold til borgere, naturen og helheden i energiparken. Samtidig undersøger vi, hvordan vindmøllerne kan placeres for at skabe mest mulig energi. Vi har mulighed for at være kreative, og på den måde er det meget motiverende at arbejde med et projekt, der endnu ikke er etableret. Vi har selv skabt facitlisten,” forklarer Bodil.

Studietur til Lolland

De to studiegrupper, der består af en blanding af danske og udenlandske studerende, valgte også opgaven om Vennerslund, fordi der som led i deres kursus på forhånd var planlagt en studietur til Korsnakke på Lolland.

”Jeg havde kun været på Lolland-Falster få gange tidligere, så studieturen gav et godt billede af landskabet. Gennem vores undersøgelser fandt vi ud af, at de fleste af vindmøllerne i området er over 20 år gamle og derfor snart skal skiftes ud. Det kan man udnytte ved at lave nye klynger af mere effektive møller. Samtidig vil det minimere antallet af møller drastisk i landskabet, Området har mange små vindmøller.,” vurderer Bodil.

På Vennerslund er projektejeren Kim Brockenhuus-Schack meget glad for samarbejdet og ser frem til at høre resultaterne fra de studerendes undersøgelser.

”Det er dejligt at få ny inspiration til projektet, ikke mindst i forhold til, hvordan vi kan placere vindmøllerne i landskabet, så de er til mindst mulig gene og får den største effekt. Et af målene for Vennerslund Energi- og Naturpark er, at vi kan blive et laboratorium for uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, lokale såvel som nationale. Jeg er meget glad for, at de kandidatstuderende har taget godt imod casen, og jeg ser frem til deres fremlæggelser såvel som næste skridt i vores samarbejde med DTU,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.

De otte kandidatstuderende skal præsentere deres studier på Vennerslund Gods i slutningen af februar. Herefter vil deres resultater indgå i den endelige planlægning af energi- og naturparken, der laves, når de miljøtekniske undersøgelser er færdige i slutningen af foråret. 

Fakta om Vennerslund Energi- og Naturpark:

Vennerslund Energi- og Naturpark er et bæredygtighedsprojekt på Nordfalster, der skal øge produktionen af vedvarende energi i Guldborgsund Kommune og etablere en naturpark i området omkring Skiden Vig.

Projektet indebærer foreløbigt følgende tiltag:

1. Energipark med opstilling af højeffektive vindmøller og et solcelleanlæg.

2. Etablering af el-ladestationer til elbiler med lokalt produceret strøm.

3. Naturpark ved Skiden Vig.

4. En historisk udstilling på Nordfalster.

Siden 2003 har der ikke været opstillet nye vindmøller i Guldborgsund Kommune. Vindmøller af ældre dato er mindre effektive. Kombineret med et solcelleanlæg vil Vennerslund Energi- og Naturpark kunne skabe vedvarende energi svarende til det gennemsnitlige forbrug hos over 20.000 familier. I forlængelse af energiparken etableres en naturpark ved Skiden Vig, der skal sikre bevarelse af flora og fauna i naturområdet. 

Vennerslund Energi- og Naturpark arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling, producere klimavenlig energi, bevare naturområdet og formidle natur- og historieoplevelser til borgere og turister. Når Energi- og Naturparken er etableret, vil området være en oplevelsesmagnet, der kan skabe nye bæredygtige arbejdspladser i Guldborgsund Kommune.

Underskriftsindsamling undrer på Vennerslund

Pressemeddelelse, den 26. november 2018

”Underligt og utroværdigt.”

Det var de første ord, der faldt projektejeren på Vennerslund Energi- og Naturpark ind, da han onsdag læste, at 97 borgere i og omkring Sundby havde sat deres underskrift mod etableringen af energi- og naturparken på Nordfalster.

”Jeg havde hørt rygter om, at der var en underskriftsindsamling i gang, og jeg har derfor været i kontakt med nogle af initiativtagerne for at imødekomme deres bekymring. Vennerslund vil informere åbent om eventuelle konsekvenser for husejerne i lokalområdet. Det er blandt andet muligt at få lavet en visualisering fra sin bopæl og en beregning af skyggefaldet,” forklarer Kim Brockenhuus-Schack.

Netop derfor undrer det ham, at Vennerslund kun har modtaget en håndfuld henvendelser, der har bedt om yderligere informationer om projektet og om at få foretaget konsekvensvurderinger for deres bopæl. 

Ifølge Folketidendes artikel den 21. november 2018 skulle der være underskrifter fra borgere, der bor mindre end 400 meter fra det sted, hvor energiparkens vindmøller foreløbigt er planlagt. Men det kan slet ikke lade gøre, da der ikke bor nogen i dette område.

Ifølge loven skal der desuden være mindst 600 meter fra en vindmølle til nærmeste beboelse. De nærmeste naboer kommer til at bo i en afstand ca. 800 meter fra møllerne. Disse naboer støtter i høj grad op om projektet og har også afgivet positive høringssvar.

”Det er dybt utroværdigt af modstandsgruppen at påstå, at der er under 400 meter fra en mølle til nærmeste nabo. Vi følger alle regler, og vi søger at skabe en åben dialog baseret på fakta om energi- og naturparken. Vi informerer om alle skridt i processen. Hvis man som borger i lokalområdet er i tvivl om noget, kan man følge med på Facebook eller kontakte mig personligt,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack, der tilføjer, at Vennerslund er i gang med at planlægge et informationsmøde eller en studietur i løbet af foråret.

Kim Brockenhuus-Schack kan kontaktes på kbs@vennerslund.dk

Vennerslund Energi- og Naturpark arbejder på at lave et samlet bæredygtighedsprojekt med seks vindmøller og en solcellepark, der vil kunne generere strøm til over 20.000 gennemsnitsfamilier. Det vil være første gang i 16 år, at der bliver opstillet nye vindmøller i Guldborgsund Kommune.


De nærmeste naboer er fortsat positive for energiparken

Pressemeddelelse, den 12. november 2018

Selvom der er ved at blive dannet en gruppe af modstandere mod Vennerslund Energi- og Naturpark, støtter de nærmeste naboer fortsat projektet. Det fortæller projektejeren, Kim Brockenhuus-Schack.

”Det er naturligvis ærgerligt, at der er ved at opstå en gruppe af modstandere, der bor 2-3 km fra vindmøllerne. Samtidig glæder jeg mig dog over, at flere af de nærmeste naboer fortsat støtter op om projektet og ønsker at styrke den klimavenlige dagsorden i Guldborgsund,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.

En af de nærmeste naboer, der er positiv over for energi- og naturparken, er Victoria Eiming, der bor på Vennerslundsvej tæt på det område, hvor der planlægges at blive opstillet. Hun har deltaget i en studietur, som Vennerslund tidligere har arrangeret, og oplevelsen af at stå helt tæt på vindmøllerne aflivede den betænkelighed, som hun kunne have haft ved projektet.

”Det er et godt projekt, både for vores landsdel og for miljøet generelt. Jeg deltog på en tidligere studietur, hvor vi var ude at gå mellem vindmøller, og jeg fik en klar fornemmelse af, at store vindmøller hverken støjer eller er til gene i dagligdagen. Samtidig støtter jeg projektet, fordi jeg gerne vil være med til at tage ansvar for en renere verden og et bedre miljø, som jeg kan give videre til mine børnebørn,” forklarer Victoria Eiming.

Den nye modstandsgruppe har i læserbreve i Folketidende blandt andet klaget over skyggefald og konsekvenser for naturen. 

Kim Brockenhuus-Schack påpeger, at undersøgelser om disse emner først foretages efter idéhøringsfasen, der slutter den 20. november 2018. Efter denne fase skal der udarbejdes en VVM-undersøgelse (redegørelse for vurderingen af virkningerne for miljøet, red.), der kan fastslå de endelige konsekvenser for etablering af energiparken på Nordfalster ud til motorvejen. Den foreløbige undersøgelse har givet grønt lys for projektet, som beskrevet i Folketidende den 31. oktober 2018.

”Vi ønsker en åben tilgang til etableringen af energi- og naturparken, så vi kan få et bæredygtighedsprojekt i Guldborgsund, som alle kan være stolte af. En åben tilgang er baseret på fakta og undersøgelser frem for rygter og myter. Vi vil gerne i dialog med alle for at finde de optimale løsninger, og vi er ved at planlægge endnu et informationsmøde eller en studietur til foråret,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.


Foreløbig konsekvensvurdering giver grønt lys til Vennerslund

Pressemeddelelse, den 6. november 2018

Den foreløbige konsekvensvurdering for Vennerslund Energi- og Naturpark giver grønt lys til at fortsætte planlægningen af opsætningen af seks højeffektive vindmøller.

Den 34 sider lange konsekvensvurdering, der er udarbejdet af NIRAS, er lavet på baggrund af observationer fra biologer og ornitologer over et helt år. Rapportens konklusion er, at opsætningen af seks vindmøller ikke vurderes af påvirke naturtyperne i området. Hverken i anlægs- eller driftsfasen vil der forekomme påvirkninger, der vurderes at skade Natura 2000-områderne eller dets arter. 

På dialogmødet mandag aften understregede projektejer, Kim Brockenhuus-Schack, at der laves nødvendige afværgeforanstaltninger, der skal give den optimale beskyttelse af naturen. Afværgeforanstaltninger kommer blandt andet til at inkludere vindmøllestop under særlige vejrforhold samt observationer efter opstilling af vindmøllerne.

Procedurerne overholdes

Udarbejdelsen af den foreløbige konsekvensvurdering er et miljøteknisk krav. Ved den forrige behandling af vindmølleplanerne ved Vennerslund blev det påklaget, at Guldborgsund Kommune ikke havde overholdt dette i sagsbehandlingen. Den nye konsekvensvurdering sikrer, at Vennerslund Energi- og Naturpark lever op til kravene.

Når idéfasen ophører i slutningen af november, starter de mere dybdegående miljøundersøgelser til VVM-redegørelsen (Vurdering af virkninger for miljøet, red.). Herefter skal Vennerslund Energi- og Naturpark i endnu en høringsperiode, inden der skal træffes politisk beslutning i Guldborgsund Byråd.

Sol og vind blev delt lige på borgermødet

Pressemeddelelse, den 30. oktober 2018

Mandag aften, den 29. oktober 2018, holdt Vennerslund Energi- og Naturpark dialogmøde på Hotel Højmølle Kro. Mødet blev indledt med en velkomst, der beskrev projektets udvikling fra at være et projekt for vindmøller til at være et grønt helhedsprojekt for bæredygtighed. Til mødet havde det lokale medlem af Folketinget, Marcus Knuth (V), sagt ja til at deltage, og han præsenterede Venstre og regeringens energipolitiske visioner om mere klimavenlig og billigere energi til borgerne.

Herefter gennemgik projektejer Kim Brockenhuus-Schack planen. På grund af mere effektiv teknologi og større klimaudfordringer har Vennerslund som tidligere beskrevet i Folketidende videreudviklet projektidéen til at omfatte en energi- og naturpark. Med vind- og solenergi skal energiparken sætte strøm til ca. 20.000 gennemsnitsboliger samt til udvidelsen af Femern-forbindelsen med ladestationer til elbiler. Derudover etableres en naturpark ved Sundby Vig. Det er intentionen, at Energi- og Naturparken bliver en attraktion for borgere og turister.

”Det er vores klare intention at skabe lokale arbejdspladser på den grønne omstilling. Projektet bliver bundet sammen af formidling og turisme, og der er en mulighed for at få afprøvet nogle helt nye teknikker i energiproduktion og -forbrug, der kan gøre Guldborgsund til et fyrtårn for den grønne omstilling,” forklarede Kim Brockenhuus-Schack på mødet.

Kritiske spørgsmål

Herefter blev der åbnet for spørgsmål fra salen. Tilhørerne var delt i en gruppe, der var kritisk over for opsætningen af de seks vindmøller i energiparken, og en gruppe, der var bifaldt projektet for dets potentialer. Især natur- og dyrelivet gav anledning til kritik. En talsperson fra Sparresholm-gruppen spurgte ind til påvirkningen af naturen ved opstillingen af vindmøllerne, mens en anden kritiker spurgte ind udvælgelsen af områderne for solcellerne og mulighed for afgræsning. 

Der var ingen umiddelbare naboer blandt kritikerne.

De positive tilhørere lagde især vægt på potentialet for energi- og naturparken som en lokal turistattraktion, der er placeret midt på Sundruten.

Høringsperiode frem til november

Dialogmødet var en del af høringsfasen, som løber frem til den 20. november 2018. Frem til denne dag modtager Guldborgsund Kommune forslag til projektet. Idéoplægget til projektet findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

Ja, jeg har travlt for den grønne omstilling

Debatindlæg i Folketidende, den 29. oktober 2018

Kære Poul Nielsen,

Tak for dit indlæg i Folketidende, fredag den 26. oktober 2018. Jeg kan berolige dig med, at jeg hverken har glemt eller fortiet noget om Vennerslund Energi- og Naturpark.

Som det kan ses i idéoplægget, placeres energiparken på begge sider af motorvejen. På den nordlige side er det planen, at der stilles seks vindmøller i én linje fra Vennerslundsvej til motorvejen – ikke langs kysten.

Efter den tidligere vedtagelse af energiprojektet i 2016 blev der indgivet to klager til Planklagenævnet. De handlede begge om administrative procedurefejl. Blandt andet vurderede Planklagenævnet, at der skulle have været udarbejdet en foreløbig konsekvensvurdering inden lokalplanen. Ornitologer og biologer har igennem et helt år studeret fugle og dyrelivet, og det uvildige konsulentfirma NIRAS har på denne baggrund udarbejdet en foreløbig konsekvensvurdering, så alle regler overholdes i forbindelse med den nye sagsbehandling.

Den foreløbige konsekvensvurdering er et 34-sider langt dokument, der omfatter de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes af opsætningen af vindmøller. Natur- og dyrearter gennemgås én for én. Det vurderes, at vindmøllerne kan påvirke den bredørede flagermus samt trækfugle. Konsekvensvurderingen foreslår derfor vindmøllestop under særlige vejrforhold – et forslag, som vi har tænkt os at følge for ikke at skade natur- og dyrelivet.

Når idéfasen er overstået, laves en vurdering af virkningerne for miljøet (VVM-redegørelsen). Den skal bekræfte resultaterne af den foreløbige konsekvensvurdering. På den måde får vi undersøgt eventuelle miljøpåvirkninger helt til bunds, så de lokale politikere kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Så ja, Poul – jeg har travlt. Jeg har travlt med at få skabt et grønt projekt, som Guldborgsund kan profilere sig på og bidrage til en CO2-neutral energiproduktion. Tænk dig, at Guldborgsund kan skabe strøm fra vedvarende energikilder til ca. 20.000 husstande og til elbilister, der kører over fremtidens Femern-forbindelse. Tænk dig, at vi kan få en turistattraktion, hvor vi får mulighed for at formidle Guldborgsunds naturperler. Tænk dig, at vi kan skabe lokale arbejdspladser på den grønne omstilling. 

Jeg har travlt for et grønt Guldborgsund, men ikke så travlt, at jeg glemmer, fortier eller sågar fordrejer fakta.

Der afholdes dialogmøde om projektet i aften kl. 19.00 på Højmølle Kro, hvor du er meget velkommen.

Af Kim Brockenhuus-Schack

Oplæg til Guldborgsunds grønne turistattraktion

Pressemeddelelse, den 28. september 2018

I slutningen af uge 40 kommer idéoplægget til Vennerslund Energi- og Naturpark i høring. Idéoplægget er første skridt til at få skabt en lokalplan for den kommende oplevelsespark for produktion af bæredygtig energi på Nordfalster.

Idéoplægget beskriver en plan for opførsel af en solcelle- og vindmøllepark, der kan generere strøm til over 16.000 gennemsnitsfamilier. To rastepladser omdannes til ladestationer for elbiler, som kan oplades direkte med den lokalt producerede vedvarende energi. Det vil være det første sted i verden, at transportsektoren kan tappe energi direkte fra kilden. Derefter er det planen at etablere en naturpark, så der laves en samlet turismeattraktion med udgangspunkt i grøn energi, bæredygtighed og natur.

”Vi glæder os til at læse borgernes idéer til energi- og naturparken. Vi er i gang med at skabe en unik attraktion, der med placeringen ud til motorvejen vil være et udstillingsvindue for den grønne omstilling i Guldborgsund. Placeringen ud til motorvejen gør, at få naboer bliver berørt,” forklarer projektejer Kim Brockenhuus-Schack.

Det er intentionen, at energi- og naturparken åbnes for interesserede borgere og turister, så der bliver skabt en ny attraktion. Der laves naturstier, der kæder energiparken sammen med en kommende naturpark, så det er muligt at tage en lokalt opladet el-cykel eller segway rundt i området. Derudover skal der laves læringsrum, der formidler viden om produktion af bæredygtig energi og områdets kulturhistorie.

”Det er alfa og omega, at vi bruger den nye lokalplan til at få skabt nye arbejdspladser i vores lokalområde, og ikke mindst at vi får formidlet den unikke fortælling, der ligger gemt i vores område. På den måde får vi skabt nye arbejdspladser ved hjælp af den grønne omstilling, og det er en ren win-win-situation for Guldborgsund Kommune,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.

Idéoplægget kan findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside fra torsdag den 4. oktober. Høringsfasen løber fra den 10. oktober til den 20. november 2018. Der afholdes borgermøde med orientering og debat på Højmølle Kro mandag den 29. oktober 2018. Yderligere information kan findes på Facebook-siden for Vennerslund Energi- og Naturpark.

Spørgsmål vedr. idéoplægget rettes til enten Guldborgsund Kommune på teknik@guldborgsund.dkeller til Kim Brockenhuus-Schack på kbs@vennerslund.dk

Energi- og naturpark til afstemning i byrådet

Pressemeddelelse, den 8. august 2018

Tirsdag den 7. august 2018 indstillede Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune, at Vennerslund Energi- og Naturpark skal behandles i byrådet senere i august. Det glæder ejeren på Vennerslund, Kim Brockenhuus-Schack, der siden 2011 har arbejdet for at få mere grøn energiproduktion i Guldborgsund Kommune.

”Det er uden tvivl et skridt på vejen mod et grønnere Guldborgsund til glæde og gavn for alle borgere. Med en energi- og naturpark direkte ud til motorvejen på Nordfalster vil vi kunne brande Guldborgsund for alle forbipasserende som stedet, hvor bæredygtig energiproduktion går hånd i hånd med en umådeligt flot natur. Samtidig giver det god mening at placere energianlæggene tæt ved motorvejen, der i forvejen skærer gennem landskabet,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.

Der har ikke været opstillet nye vindmøller i Guldborgsund Kommune siden 2003. Vennerslund har arbejdet med vindmølleplaner siden 2011, og i maj 2016 vedtog byrådet vindmølleplanen med Vennerslund som ét af to steder for opsætning af nye vindmøller. Planen blev påklaget og sat i bero, da der ikke var foretaget en tilstrækkelig konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områderne i Guldborgsund Kommune.

En energi- og naturpark

I mellemtiden har de nødvendige undersøgelser været foretaget og vist, at opstilling af vindmøller på Vennerslund ikke vil påvirke Natura 2000-områderne. Samtidig er projektet blevet udviklet til at omfatte både en energi- og naturpark. Det skal give Guldborgsund mulighed for at brande sig som en grøn kommune og skabe flere arbejdspladser på turisme og produktion af bæredygtig energi.

Den foreløbige plan er at lave en vindmølle- og solcellepark, der kan generere strøm til over 16.000 gennemsnitsfamilier. Derudover omdannes to rastepladser til ladestationer for elbiler, der kan lade direkte fra den lokalt producerede strøm. Det er et af de første steder i verden, at transportsektoren vil kunne tappe energi direkte fra kilden. Samtidig kædes den bæredygtige energiproduktion sammen med etableringen af en naturpark ved Sundby Vig, så der skabes en samlet turismeattraktion med udgangspunkt i natur og bæredygtighed.

Kim Brockenhuus-Schack forklarer: ”Projektet tager en 360 graders tur rundt om bæredygtighed. Der er tale om en naturlig produktion af strøm fra rene energikilder og en genopretningsplan for naturen i Sundby Vig. Vi vil åbne energi- og naturparken, så borgere såvel som turister får glæde af initiativet, der uden tvivl vil skabe nye grønne arbejdspladser.”