Vennerslund Energi- og Naturpark skal være et fyrtårn for den grønne omstilling i Guldborgsund.

Vennerslund Energi- og Naturpark støtter den politiske dagsorden for mere vedvarende energi i Guldborgsund Kommune. Projektet skal bidrage til at gøre Guldborgsund Kommune til et fyrtårn i Femern Bælt-regionen inden for omlægning til vedvarende kilder i både energi-, transport- og landbrugssektoren. I sin endelig form kommer bæredygtighedsprojektet til at omfatte:

  1. Energipark med opstilling af højeffektive vindmøller og et solcelleanlæg.
  2. Etablering af el-ladestationer til elbiler med lokalt produceret vedvarende energi.
  3. En naturpark ved Skiden Vig.
  4. Elektrificering af landbruget på Vennerslund.
  5. En historisk udstilling om energi og landsbysamfund på Nordfalster.

Vennerslund Energi- og Naturpark sigter på at blive en attraktion for borgere og turister, hvor det skal være muligt at se den lokale energipro- duktion i samspil med naturområdet og den lokale landbrugsproduktion. Derudover vil energiparken blive en del af et nationalt forskningsprojekt om hybride energiløsninger og elektrificering af landbrug i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet.

Vennerslund Energipark kommer til at indebære to vedvarende energianlæg samt to forbrugsanlæg.

Der opstilles seks højeffektive vindmøller med en totalhøjde på op til 149,5 meter. Vindmøllerne forventes samlet at producere minimum 72.000 MWh pr. år, svarende til energiforbruget for ca. 16.000 gennemsnitsfamilier med to voksne og to børn. I afstanden 600-1.000 meter fra vindmølleområdet ligger seks boliger, fem af disse er placeret syd for motorvej E47. Der laves nødvendige afværgeforanstaltninger i relation til vindmøllerne for at garantere beskyttelsen af områdets natur- og dyreliv. Læs mere om natur- og dyrelivet hér.

Lovgivningen angiver, at der skal være mindst fire gange møllens højde til nærmeste nabobeboelse. I dette tilfælde svarer det til 600 meter, hvilket er overholdt i den foreløbige projektplan. De tre nabobeboelser, der ligger inden for 600 meter, nedrives ved realisering af mølleprojektet.

Solcelleanlægget placeres på den sydlige side af motorvejen. Området dækker ca. 40 hektar landbrugsjord. Solcellerne i dette anlæg forventes at producere ca. 25.000 MWh, hvilket svarer til ca. 5.500 hustandes gennemsnitlige elforbrug pr. år. Der laves nødvendige foranstaltninger i relation til solcelleområdet for at garantere beskyttelsen af områdets natur- og dyreliv. Der vil være en afskærmning med levende hegn og afgræsning med får omkring solcellerne.

I relation til Femern Bælt-udvidelsen af den lokale infrastruktur udvides de to rastepladser ved motorvej E47. Udvidelsen indebærer etablering af el-ladestationer, der får strømmen direkte fra de to vedvarende energianlæg. Guldborgsund vil derfor som et af de første steder i verden kunne tilbyde lokalt produceret vedvarende energi i el-ladestationerne.

Derudover laves en elektrificering af landbruget på Vennerslund. Læs mere om planerne for det elektriske landbrug hér.