Vennerslund ønsker et godt forhold til vores naboer til den kommende energipark. Nedenfor kan du læse om nogle af de emner, der hyppigst giver anledning til bekymringer fra kommende naboer til vindmølle-projekter.

Visualisering og skyggekast
Loven om Vedvarende Energi stiller krav til, at vindmøller minimum skal stå fire gange møllens totalhøjde fra nærmeste nabohus. For en mølle på 150 m betyder det, at der skal være mindst 600 m til nærmeste nabohus. Dette afstandskrav vil naturligvis blive overholdt i Vennerslund Energi- og Naturpark. I området 600-1000 m fra vindmøllerne ligger kun få boliger. En del af disse ligger på den anden side af motorvejen.

Det sikre afstandskrav gør, at de nærmeste naboer får det samme visuelle indtryk af de højere vindmøller som af de mindre, ældre møller.

Når solen skinner, vil vindmøller ligesom alle andre konstruktioner i landskabet kaste skygge på deres omgivelser. Skyggekast opstår, når vingerne går for solen og kaster en kortvarig skygge. Dette kan opfattes som glimt.

Hvorvidt man som nabo til en vindmølle oplever skyggekastet, vil afhænge af årstiden samt husets placering i forhold til vindmøllen. Huse, der er placeret syd, sydøst eller sydvest for vindmøllen vil aldrig opleve skyggekast, fordi solen går bag om vindmøllen. Huse placeret direkte øst og vest for vindmøllen vil være mest udsat for skyggekast, fordi solen står lavest på himlen i disse verdenshjørner.

I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-rapporten, der vurderer konsekvenserne for miljøet, vil der være mulighed for at se visualiseringer og skyggekast fra forskellige vinkler.

Støj og lyd fra vindmøller
Støj er lydbølger med større eller mindre styrke. Styrken måles i decibel (dB). Lydbølgerne kan have færre eller flere svingninger pr. sekund. Dette kaldes også lydbølgernes frekvens og måles i hertz. Ud fra frekvensen inddeles støj i tre kategorier: almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd.

I forhold til måling af lyd fra vindmøller er infralyd ikke relevant, men det er både almindelig støj og lavfrekvent støj.

Lyden fra gamle møller er derimod mere maskinel fra gearkassen og generatoren. Lyden fra nyere vindmøller opstår som regel som en susen omkring vingerne. De nyere vindmøller er skabt, så de udsender mindst mulig støj. Generatoren og gearet er ophængt i gummielementer, og derudover kabinen lydisoleret, så det dæmper den luftbårne støj.

Du kan se en video med forklaringen af forskellen på lyden fra gamle og nye vindmøller hér.

Lyden fra nyere vindmøller kan sidestilles med lydniveauet for en sagte samtale, når man opholder sig udendørs. Der ligger et fast støjkrav på vindmøller på mellem 42-44 dB ved en vindhastighed på 6-8 m/s. I beboelseskvarterer er støjkravet dog kun 37-39 dB ved 6-8 m/s. Til sammenligning er der ingen støjkrav til motorvejen, hvis støj normalt ligger på ca. 80 dB.

Du kan læse mere om støjkrav på Viden om Vind.