En bæredygtig energiproduktion går hånd i hånd med naturbeskyttelsen i Vennerslund Energi- og Naturpark.

Guldborgsund har et meget rigt natur- og dyreliv, som de lokale beboere og turister elsker at udforske. Vennerslund Energi- og Naturpark vil fremme muligheden for at udforske naturoplevelserne ved at lave en naturpark omkring Skiden Vig med informationer, guides og fugletårne.

Bæredygtighed og beskyttelse af naturen er nogle af de bærende elementer for Vennerslund Energi- og Naturpark. Derfor er der lavet en foreløbig undersøgelse af, hvordan de vedvarende energianlæg vil kunne påvirke naturen i området. Resultatet af den foreløbige vurdering er, at:

  • Projektet vurderes ikke at påvirke naturtyperne i området.
  • Hverken i anlægs- eller driftsfasen vil der forekomme påvirkninger, der vurderes atskade Natura 2000-områdets natur eller dets arter.
  • Der laves afværgeforanstaltninger, herunder omlægning af ledelinjen, vindmøllestopunder særlige vejrforhold samt monitering efter opstilling af vindmøllerne.

I foråret 2019 laves der yderligere miljømæssige undersøgelser. Disse undersøgelser udmunder i en vurdering af virkninger for miljøet (VVM-rapport), der bliver udgangspunktet for den endelige planlægning af projektet. VVM-rapporten skal bl.a. redegøre for, hvordan Guldborgsund Kommune vil overvåge og følge op på eventuelle miljøkrav til de to energianlæg. I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-rapporten laves støjberegninger og skyggekastberegning af projektet.

Nærmere information om VVM-rapportens resultater vil blive offentliggjort, når den foreligger.