Godt naboskab

Vennerslund Energi- og Naturpark ønsker et godt forhold til naboerne til den kommende energipark. Nedenfor kan du læse om nogle af de emner, der hyppigst giver bekymringer fra kommende naboer til vindmølleprojekter.

Visualisering og skyggekast

Loven om vedvarende energi stiller krav til, at vindmøller skal placeres i en afstand på fire gange møllens højde fra nærmeste beboelse. For en mølle på 150 meter betyder det, at der skal være mindst 600 meter til nærmeste beboelse. Dette afstandskrav vil naturligvis blive overholdt ved Vennerslund Energi- og Naturpark. I området 600-1.000 meter fra vindmøllerne ligger kun få boliger, og en del af disse er placeret på den anden side af motorvej E47.

Afstandskravet gør, at de nærmeste naboer får nogenlunde det samme visuelle indtryk af de højere vindmøller som af områdets mindre, ældre møller.

Når solen skinner, vil vindmøller ligesom andre konstruktioner i landskabet kaste skygge på deres omgivelser. Skyggekast opstår, når vingerne går for solen og kaster en kortvarig skygge. Dette opfattes som glimt.

Hvorvidt man som nabo til en vindmølle oplever skyggekast, vil afhænge af årstiden samt husets placering i forhold til vindmøllen. Huse, der er placeret syd, sydøst eller sydvest for vindmøllen, vil aldrig opleve skyggekast, fordi solen går bag om vindmøllen. Huse, der er placeret direkte øst eller vest for vindmøllen, vil være mest udsat for skyggekast, fordi solen står lavest på himlen i disse verdenshjørner.

Støj og lyd fra vindmøller

Støj er lydbølger med større eller mindre styrke. Styrken måles i decibel (dB). Lydbølgerne kan have færre eller flere svingninger pr. sekund, hvilket er lydbølgernes frekvens, der måles i hertz. Ud fra frekvensen inddeles støj i tre kategorier: Almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd.

I forhold til måling af lyd fra vindmøller er infralyd ikke relevant, men det er både almindelig og lavfrekvent støj.

Lyden fra gamle vindmøller er mere maskinel på grund af den gamle gearkasse og generatoren. Lyden fra nyere vindmøller opstår som regel som en susen omkring vingerne. De nyere vindmøller er skabt, så de udsender mindst mulig støj. Generatoren og gearkassen er ophængt i gummielementer, og derudover er kabinen lydisoleret, så det dæmper de luftbårne støj.

Lyden fra en nyere vindmølle kan sidestilles med lydniveauet for en sagte samtale, når man opholder sig udendørs. Der ligger et fast støjkrav på vindmøller på mellem 42-44 dB ved en vindhastighed på 6-8 m/s. I beboelseskvarterer er støjkravet dog kun 37-39 dB ved 6-8 m/s. Til sammenligning er der ingen støjkrav fra motorvejen, hvis støj ligger i omegnen af 80 dB.