Naboforhold ved Vennerslund Energi- og Naturpark

Ved etablering af vedvarende energikilder er det essentielt at tage naboforholdene i betragtning. Naboerne skal bo og leve med energikilderne tæt på, og det er derfor prioriterer Vennerslund også at have et godt forhold til sine naboer.

Naboer til vindmøller kan potentielt blive påvirket af støj og skyggekast fra vindmøllerne. Naboer til solceller vil ikke blive påvirket, idet der plantes et levende hegn.

Den nye ordning for vedvarende energi, der blev indgået af Folketinget i november 2019, fastholder, at der ikke må være beboelse inden for fire gange en vindmølles højde. Vindmøllerne på Vennerslund bliver 149,5 meter, hvormed der ikke må være beboelse inden for en radius på 600 meter. Inden for denne grænse ligger fire huse. Vennerslund ejer tre af disse huse og har en betinget købsaftale på det fjerde. Alle husene rives ned i forbindelse med etablering af projektet. De fire huse er vist på kortet til højre med grønne markeringer.

Inden for en radius af 900 meter fra vindmøllerne ligger ti beboelser (otte huse). Disse er vist med røde markeringer.

Visuelle gener
Om en vindmølle er majestætisk eller makværk i landskabet, afhænger af smag og behag. De beboelser, der påvirkes mest visuelt ved opstilling af vindmøller, vil være beliggende direkte nord for vindmøllerne, idet deres udendørs opholdsarealer ofte vil være vendt mod syd. Som det ses på kortet på foregående side, ligger der ingen beboelser direkte nord for de planlagte vindmøller ved Vennerslund. I forhold til solcelleanlægget vil der blive plantet et levende, der vil afskærme naboerne fra et direkte udsyn til anlægget.

Støj fra vindmøller
Støj er lydbølger med større eller mindre styrke, der måles i decibel (dB). Lydbølgerne har et antal svingninger pr. sekund, som også kaldes frekvens. Herudfra inddeles støj i tre kategorier, almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd.

Jf. Viden om Vind er det kun almindelig støj og lavfrekvent støj, der er relevant i forhold til vindmøller, idet infralyd fra vindmøller er på så lavt et niveau, at den ikke kan høres af et menneskes øre. 

Støjen fra nye vindmøller opstår primært som susen omkring vingerne og i mindre grad som maskinstøj fra gearkasse og generator. Støjen begrænses ved at lydisolere maskinhuset og ved at opbygge vindmøllens komponenter hensigtsmæssigt, så støjen ikke spredes gennem møllekonstruktionen. Nyere vindmøller er dermed udført, så de udsender mindst mulig støj.

Støjen fra vindmøller kan sidestilles med lydniveauet fra sagte tale. Hvis man opholder sig indendørs i nabohuset til en vindmølle, vil støjen være lavere, da vægge, tag og isolering dæmper lyden.

Jf. VE-loven må lyden fra en vindmølle ikke overstige 44 dB ved en vindhastighed på 6-8 m/s. Dette svarer til lyden fra et køleskab. Beregninger fra miljø- og konsekvensvurderingen viser, at denne grænse overholdes ved alle nabobeboelserne ved Vennerslund.

I modsætning til vedvarende energikilder er der ingen støjmæssige begrænsninger fra infrastruktur. Det gælder heller ikke motorvej E47, der skærer gennem landskabet, og som ligger mellem den planlagte vindmølleopstilling på Vennerslund og nogle af nabohusene. Motorvej E47 har en døgnværdi, der i gennemsnit svinger mellem 55-65 dB, afhængig af vindretning.

Støj fra Motorvej E47. Fra Miljø- og Konsekvensvurderingen for Vennerslund Energi- og Naturpark.

Skyggekast
Skyggekast fra vindmøller opstår, når rotationen fra en vindmølle kaster skygger på nabobeboelser. For at der kan opstå skyggekast, skal tre forhold være gældende:

  •  Solen skal skinne, for at en skygge skal kunne dannes.
  •  Det skal blæse mere end 3 m/s, for at vindmøllen er i rotation.
  •  Vindens og solens retning skal være identisk, da vindmøllen drejer sig efter vinden og dermed kan gå ind i solens stråler.

Det vil primært være boliger, der ligger øst og vest for et vindmølleområde, der vil blive berørt af skyggekast.

Miljøministeriet anbefaler, at ingen boliger udsættes for mere end 10 timers skyggekast pr. år. I Guldborgsunds Kommuneplan 2019-2031 har man fastsat denne anbefaling som en grænse, så ingen beboelser må udsættes for mere end 10 timers skyggekast pr. år.

Beregninger viser, at beboelser omkring Vennerslund Energi- og Naturpark potentielt kan opleve skyggekast mellem 48 minutter og 23 timer om året. Derfor foretages foranstaltninger i form af vindmøllestop, så det sikres, at beboelserne maksimalt oplever 10 timers skyggekast pr. år.