Natur- og dyreliv

Guldborgsund har et rigt natur- og dyreliv, som de lokale beboere og turister elsker at udfolde sig i. Vennerslund Energi- og Naturpark vil fremme mulighederne for at udforske naturoplevelserne ved at lave en naturpark omkring Skiden Vig med informationer, guides og fugletårne.

Bæredygtighed og beskyttelse af naturen er nogle af de bærende punkter for Vennerslund Energi- og Naturpark. Derfor er der lavet flere foreløbige undersøgelser af, hvordan de vedvarende energianlæg vil kunne påvirke naturen i området. Resultatet af de foreløbige vurderinger, der er udarbejdet af Niras, er:

  • Projektet vurderes ikke at påvirke eller forstyrre naturtyperne i området.
  • Hverken i anlægs- eller driftsfasen vil der forekomme påvirkninger, der vurderes at skade det nærliggende Natura 2000-områdes natur eller dets arter.
  • Der laves afværgeforanstaltninger, herunder omlægning af ledelinjen, vindmøllestop under særlige vejrforhold samt monitering efter opstilling af vindmøllerne.

I løbet af 2019 laves yderligere miljømæssige undersøgelser, der udmunder i en vurdering af virkninger for miljøet, hvilket bliver udgangspunktet for den endelige planlægning af energi- og naturparken. Miljø- og konsekvensvurderingen skal bl.a. redegøre for, hvordan Guldborgsund Kommune vil overvåge og følge op på eventuelle miljøkrav til de to energianlæg. I forbindelse med udarbejdelsen af miljø- og konsekvensvurderingen laves beregninger af støj samt skyggekast af projektet.